KONFERENCIA PRACOVNÉ PRÁVO 2017

Publikované
04 APR'17
KONFERENCIA PRACOVNÉ PRÁVO 2017

Dňa 4. 4. 2017 sa v priestoroch Hotela Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave uskutočnil ďalší ročník konferencie Pracovné právo, na ktorej vystúpila nie len prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., ale aj zástupcovia orgánov ochrany práva, ktorí sa profesne zaoberajú problematikou pracovného práva (súdnictvo, inšpekcia práce) a v neposlednom rade aj zástupcovia viacerých renomovaných advokátskych kancelárií.

Jedným z prednášajúcich na tomto podujatí bol aj Andrej Guba, vedúci advokát advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA špecializujúci sa na oblasť pracovného práva.

Andrej Guba sa v rámci svojho odborného príspevku s názvom „Vybrané otázky z právnej praxe spojené so skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa“ venoval problémom vyskytujúcim sa v právnej praxi v súvislosti s právom zamestnanca na prítomnosť jeho právneho zástupcu a zástupcu zamestnancov pri doručovaní výpovede zo strany zamestnávateľa na pracovisku, s problematikou prípustnosti použitia zvukového a zvukovo-obrazového záznamu zo skončenia pracovného pomeru výpoveďou ako dôkazného prostriedku v súdnom konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, niektorým otázkam spojeným s pluralitou odborových organizácií na pracovisku pri prerokovaní výpovede zo strany zamestnávateľa a s ponukou inej vhodnej práce zo strany zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru.

Vzhľadom na pozitívnu odozvu zo strany účastníkov konferencie plánuje organizátor tohto odborného podujatia, spoločnosť EU GENERATION, pripraviť konferenciu aj v roku 2018, s cieľom poskytnúť účastníkom odpovede na aktuálne otázky súvisiace s pracovným právom.

Všetky aktuality
Tlačiť