DENNÍK HOSPODÁRSKE NOVINY: GRÖHLING NECHCE ODOBERAŤ TITULY SPÄTNE. NARAZIL BY NA ÚSTAVU

Publikované
01 JÚL'20

Denník Hospodárske noviny publikoval článok pod názvom „Gröhling nechce odoberať tituly spätne. Narazil by na Ústavu“. V článku sa redaktorka HN, Simona Lucia Horváthová, zaoberala problematikou eventuálneho prijatia legislatívnych zmien potrebných za účelom možnosti spätného odoberania akademických titulov absolventom vysokých škôl. HN v článku zverejnili aj právny názor vedúceho advokáta našej advokátskej kancelárie, Mgr. Andreja Gubu, LL.M., ktorý im poskytol v jeho právnom stanovisku na základe vyžiadania redaktorky pri príprave tohto článku.

Článok ohľadom možností spätného odoberania akademických titulov absolventom vysokých škôl, ktorý odkazuje aj na právny názor Andreja Gubu, si môžu predplatitelia Hospodárskych novín prečítať na webe HN ONLINE na nasledovnom odkaze: https://slovensko.hnonline.sk/2172572-grohling-nechce-odoberat-tituly-spatne-narazil-by-na-ustavu, alebo si ho môžete bezplatne prečítať tu.

K problematike spätného odoberania akademických titulov si dovoľujeme doplniť nasledovné:

Zo súčasného znenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších právnych predpisov vyplýva, že miera originality záverečných prác sa overuje pred pripustením osoby k obhajobe záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce. Overenie prebieha spôsobom, že študent ako budúci absolvent zašle svoju záverečnú prácu do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a na základe informácie z registra overí mieru originality záverečnej práce. Po overení miery originality je študent oprávnený pristúpiť k obhajobe záverečnej práce a k prípadnej štátnej skúške. Ak študent obháji záverečnú prácu a zloží štátnu skúšku, vysoká škola udelí študentovi akademický titul. Súčasné znenie zákona o vysokých školách neumožňuje odobrať už udelený akademický titul v prípade, ak by sa zistilo, že záverečná práca je plagiátom. Prijatie legislatívnej zmeny, ktorá by vysokým školám umožňovala vykonať spätnú kontrolu záverečných prác, je podľa nášho názoru právne možné.

Problematickým sa javí byť až reálny výkon takejto kontroly, pretože vysoké školy pravdepodobne nedisponujú dostatočnými personálnymi a technickými kapacitami na to, aby spätne skontrolovali desiatky tisíc záverečných prác. Zákonodarca by v rámci novelizácie zákona o vysokých školách ako následok spätnej kontroly záverečných prác, pri ktorej bude zistené porušenie zákazu plagiátorstva, mohol vysokým školám priznať kompetenciu odňať už udelený akademický titul. Pri spätnom odnímaní udelených akademických titulov je nutné zabezpečiť, aby nebol porušený zákaz retroaktivity (tzv. zákaz spätného pôsobenia právnej normy do minulosti), to znamená, že také opatrenie / sankciu by bolo možné uložiť len tomu, kto sa plagiátorstva dopustil v čase, keď také konanie bolo právnou úpravou zakázané. Máme však za to, že zákaz použitia cudzích myšlienok, vyjadrení, slov alebo ich prezentovanie ako vlastné je trvalou súčasťou nášho právneho poriadku a vyplýva z ochrany práv duševného vlastníctva a z interných predpisov vysokých škôl. Vhodnejším riešením sa javí sprísnenie posúdenia splnenia podmienok pre udelenie akademického titulu ex ante ako vykonávanie kontrol ex post. Efektívnym nástrojom by mohli byť napr. "zmluvy", ktoré by uzatváral študent so školou, kde by študent vlastnoručným podpisom súhlasil s následkami spojenými s odhalením plagiátorstva (napr. odobratie titulu do X rokov odo dňa jeho udelenia a pod.). Nastavenie systému vysokého školstva do budúcna a zavedenie sankcií za plagiátorstvo by mohlo eliminovať tento spoločenský problém.

Odhliadnuc od etickej a morálnej roviny, podľa práva nadobúda autor diela vytvorením akéhokoľvek diela (vrátane záverečnej práce) autorské práva k dielu, a to ako výhradné majetkové práva, tak i výhradné osobnostné práva k dielu. Osobnostnými právami autora sú najmä právo byť označený ako autor diela a rozhodnúť o spôsobe, akým sa bude autor v diele označovať (či vlastným menom alebo pseudonymom). Výhradných osobnostných práv sa autor nemôže vzdať, sú neprevoditeľné na tretiu osobu a zanikajú až smrťou autora, t. j.  prevádzkovateľ webovej stránky poskytujúcej služby spracovania záverečných prác, ani skutočný autor práce, ktorého prevádzkovateľ webovej stránky oslovil za účelom spracovania záverečnej práce, nemôže previesť právo byť označený ako autor na študenta. Ak študentovi tretia osoba vypracuje záverečnú prácu a študent prácu prezentuje ako svoju vlastnú, porušuje tým výhradné osobnostné práva autora a dopúšťa sa plagiátorstva (tzn. použitia cudzích myšlienok, vyjadrení, slov alebo ich prezentovanie ako vlastných). Takýto zásah do autorských práv môže podľa Trestného zákona naplniť znaky skutkovej podstaty prečinu porušovania autorského práva, za ktorého spáchanie podľa základnej trestnej sadzby hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na dva roky, alebo znaky priestupku podľa zákona o priestupkoch, za spáchanie ktorého hrozí páchateľovi pokuta do výšky 99,- €. Obvykle sofistikovanejší prevádzkovatelia webových stránok v praxi fungujú tak, že svoje služby poskytované študentom prezentujú ako služby spracovania podkladov k záverečnej práci (zabezpečenie zoznamu vhodných zdrojov, príprava rešerší, podkladov k práci a pod.). Ak prevádzkovateľ webovej stránky pomáha študentovi pri spracovaní záverečnej práce vypracovaním podkladov, t. j. nevypracuje študentovi samotnú záverečnú prácu alebo jej časť, mohlo by byť toto konanie študenta považované za legálne. Pri koncipovaní práce však nesmie dôjsť k použitiu cudzích textov, prác alebo ich častí.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť