DENNÍK HOSPODÁRSKE NOVINY: RAZANTNÝ POSTUP NIE JE POLITICKY PRIECHODNÝ. KONTROLOVAŤ NÁVŠTEVY JE NEMOŽNÉ

Publikované
16 DEC'20

Denník Hospodárske noviny publikoval článok pod názvom „Razantný postup nie je politicky priechodný. Kontrolovať návštevy je nemožné“. V článku sa redaktorka HN, Nina Janešíková, zaoberala možným zásahom do práva na súkromie a nedotknuteľnosť obydlia kontrolovaním dodržiavania výnimiek zo zákazu vychádzania počas Vianočných sviatkov. HN v článku zverejnili aj právny názor vedúceho advokáta našej advokátskej kancelárie, Mgr. Andreja Gubu, LL.M., ktorý im poskytol v jeho právnom stanovisku na základe vyžiadania redaktorky pri príprave tohto článku.

Článok ohľadom možného zásahu do práva na súkromie a nedotknuteľnosť obydlia kontrolovaním dodržiavania výnimiek zo zákazu vychádzania počas Vianočných sviatkov, ktorý odkazuje aj na právny názor Andreja Gubu, si môžu predplatitelia Hospodárskych novín prečítať na webe HN ONLINE na nasledovnom odkaze: https://slovensko.hnonline.sk/2266133-razantny-postup-nie-je-politicky-priechodny-kontrolovat-navstevy-je-nemozne, alebo si ho môžete bezplatne prečítať tu.

K problematike možného zásahu do práva na súkromie a nedotknuteľnosť obydlia kontrolovaním dodržiavania výnimiek zo zákazu vychádzania počas Vianočných sviatkov si dovoľujeme doplniť nasledovné:

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu umožňuje nie len v čase výnimočného stavu, ale aj v čase núdzového stavu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase. Pri takomto obmedzení však musí byť zachovaný princíp proporcionality, t.j. miera obmedzenia musí byť primeraná sledovanému cieľu. Pri kolízii osobnej slobody jednotlivca a práva všetkých občanov na ochranu ich zdravia pred šírením ochorenia COVID-19 musí sloboda jednotlivca ustúpiť právu občanov na ochranu zdravia len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie cieľa ustanoveného zákonom. Kompetenciu rozhodnúť o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania a stanovením pravidiel či výnimiek z tohto zákazu zveruje vyššie uvedený zákon vláde Slovenskej republiky. Vláda SR je oprávnená prijať uznesenie, ktorým by špecifikovala konkrétny časový rámec uplatňovania zákazu vychádzania a výnimiek z neho. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zasa umožňuje Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie, ktorým zakážu alebo obmedzia styk časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia.

Kontrolu dodržiavania zákazu vychádzania sú oprávnené vykonávať polícia, Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva, pri výkone kontroly sú však povinné dodržiavať aj ostatné právne predpisy, osobitne právne predpisy zakotvujúce základné ľudské práva a slobody, medzi ktoré patrí aj  právo na súkromie a na nedotknuteľnosť ľudského obydlia. Podľa článku 21 ods. 1 a 2 Ústavy SR môže tretia osoba do obydlia vstúpiť len so súhlasom toho, kto v obydlí býva, tzn. bez súhlasu obyvateľa konkrétneho obydlia by príslušný orgán kontrolu dodržiavania zákazu vychádzania nemohol vykonať. Akýkoľvek zásah do nedotknuteľnosti obydlia je možný len na základe súdneho príkazu, alebo ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia, majetku  osôb, na ochranu práv a slobôd iných, alebo pri odvracaní závažného ohrozenia verejného poriadku. V nadväznosti na vyššie uvedené máme za to, že kontrola dodržiavania podmienok zákazu vychádzania v obydliach bude v praxi len ťažko vykonateľná, ak osoba, ktorá v obydlí býva, dobrovoľne neumožní kontrolujúcemu subjektu vstup do svojho obydlia a vymožiteľnosť takéhoto opatrenia je preto viac než otázna. Ak by vláda SR prijala uznesenie, ktorým by určila podmienky zákazu vychádzania počas Vianočných sviatkov, neostane jej pravdepodobne iná možnosť na dosiahnutie jeho rešpektovania v praxi, ako apelovať na občanov na jeho dodržiavanie.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť