Lucia Deáková, koncipientka

JUDr. Lucia Deáková, narodená v roku 1980 v Dolnom Kubíne. Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájením diplomovej práce na tému „Neplatnosť právnych úkonov a odstúpenie od zmluvy v občianskom a obchodnom práve“. Počas vysokoškolského štúdia pôsobila ako právny asistent v kolektíve advokátskej kancelárie JUDr. Milan Kuzma, JUDr. Miroslav Katunský a spol. Po ukončení štúdia pôsobila ako člen právneho tímu pre private equity skupinu Penta. Skúsenosti zároveň nadobudla pôsobením v advokátskych kanceláriách poskytujúcich právne služby najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, správneho a medicínskeho práva. Zaujíma sa najmä o obchodné právo, právo nehnuteľností, civilné právo hmotné a procesné, a správne právo. Od októbra 2018 je členkou odborného tímu Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť