Odborné články COVID-19

 • Pomoc nájomcom formou štátnej dotácie na úhradu nájomného

  Pomoc nájomcom formou štátnej dotácie na úhradu nájomného

  15. júna 2020 | Autor: MARTIN MACHYNIAK a MICHAEL VÁLEK

  Účelom tejto pomoci je zmiernenie následkov spôsobených uplatňovaním pandemických opatrení štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a predstavuje dlho očakávané riešenie pomoci nájomcom, ktorí nemohli z dôvodov uplatňovania vyššie uvedených opatrení prenajaté priestory riadne užívať na výkon svojej podnikateľskej činnosti, avšak boli naďalej povinní platiť nájomné.

  Čítať ďalej
 • Novela zákona o zájazdoch

  Novela zákona o zájazdoch

  2. júna 2020 | Autor: LENKA VESELOVSKÁ a ELIŠKA MACKŮ

  Šírenie pandémie infekčného ochorenia COVID-19 negatívnym spôsobom zasiahlo mnohé oblasti života, oblasť cestovného ruchu nevynímajúc. Na dlhšiu dobu bolo a v súčasnosti stále je obmedzené cestovanie, čo má zásadný negatívny dopad na mnohé cestovné kancelárie a tiež na cestujúcich, ktorí si zakúpili zájazdy, ktoré v dôsledku mimoriadnej situácie nie je možné uskutočniť. Na uvedenú situáciu vláda Slovenskej republiky zareagovala predložením návrhu zákona, ktorý bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky ako zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.

  Čítať ďalej
 • Náhrada škody v súvislosti s uplatňovaním opatrení proti COVID-19

  Náhrada škody v súvislosti s uplatňovaním opatrení proti COVID-19

  22. mája 2020 | Autor: MARTIN MACHYNIAK a MICHAEL VÁLEK

  V súčasnosti sa začínajú množiť otázky verejnosti, či a za akých podmienok majú osoby, dotknuté opatreniami nariadenými štátom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, nárok na náhradu škody od štátu. Na základe vyššie uvedeného sme sa rozhodli publikovať tento článok, v ktorom sa pokúsime v stručnosti načrtnúť právne možnosti uplatnenia nároku na náhradu škody spôsobenej osobám dotknutým opatreniami, ktoré štát nariaďuje za účelom riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

  Úvodom je potrebné uviesť, že mnohé opatrenia či zásahy zo strany orgánov verejnej správy, ktorých účelom je zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, majú nepochybne významný dopad na práva a povinnosti fyzických ako aj právnických osôb. Množstvo opatrení sa pritom priamo dotýka osobnej slobody fyzických osôb (napríklad povinná karanténa), ale aj podnikateľskej sféry tým, že de facto obmedzuje právo na podnikanie, čo má na dotknuté podnikateľské subjekty významný fiškálny vplyv prejavujúci sa najmä v poklese tržieb a zisku. Bez ohľadu na to, že tieto opatrenia a zásahy štátu sú vykonávané v rámci krízovej situácie, môže zo strany orgánov verejnej správy v procese ich prijímania či výkonu dochádzať k pochybeniam, následkom čoho môže byť vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

  Čítať ďalej
 • Štát spúšťa inteligentnú mobilnú aplikáciu

  Štát spúšťa inteligentnú mobilnú aplikáciu

  20. mája 2020 | Autor: PETER ZJAVKA

  Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 14. mája 2020 schválila uznesením č. 290/2020 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Národná rada Slovenskej republiky tento vládny návrh zákona prijala a schválila na rokovaní 7. schôdze v skrátenom legislatívnom konaní 15. mája 2020 a účinnosť nadobudol dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 18. mája 2020 pod č. 119/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

  Účelom prijatého zákona č. 355/2007 Z. z. je podporiť uplatňovanie a dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v čase mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19. Osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí na základe ich preukázateľného súhlasu. Monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v domácom prostredí sa bude vykonávať prostredníctvom „Mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami“ (ďalej len „mobilná aplikácia“).

  Čítať ďalej
 • Zmeny v niektorých opatreniach štátu na pomoc zamestnávateľom účinné od 17. mája 2020

  Zmeny v niektorých opatreniach štátu na pomoc zamestnávateľom účinné od 17. mája 2020

  19. mája 2020 | Autor: MARTINA KURJATKOVÁ

  V snahe pomôcť zamestnávateľom prekonať ťažké časy spôsobené v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, štát poskytuje zamestnávateľom, ktorí splnia stanovené podmienky, príspevky na náhradu mzdy pre ich zamestnancov aj v rámci projektu „Prvej pomoci“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a odstránenia jej následkov. S účinnosťou od 17.05.2020 došlo v niektorých opatreniach na podporu zamestnanosti, ktoré sú súčasťou projektu „Prvá pomoc“ k zmenám. Čo sa zmenilo?

  Čítať ďalej

Aktuality

viac
Tlačiť