Odborné články COVID-19

 • Náhrada škody v súvislosti s uplatňovaním opatrení proti COVID-19

  Náhrada škody v súvislosti s uplatňovaním opatrení proti COVID-19

  22. mája 2020 | Autor: MARTIN MACHYNIAK a MICHAEL VÁLEK

  V súčasnosti sa začínajú množiť otázky verejnosti, či a za akých podmienok majú osoby, dotknuté opatreniami nariadenými štátom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, nárok na náhradu škody od štátu. Na základe vyššie uvedeného sme sa rozhodli publikovať tento článok, v ktorom sa pokúsime v stručnosti načrtnúť právne možnosti uplatnenia nároku na náhradu škody spôsobenej osobám dotknutým opatreniami, ktoré štát nariaďuje za účelom riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

  Úvodom je potrebné uviesť, že mnohé opatrenia či zásahy zo strany orgánov verejnej správy, ktorých účelom je zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, majú nepochybne významný dopad na práva a povinnosti fyzických ako aj právnických osôb. Množstvo opatrení sa pritom priamo dotýka osobnej slobody fyzických osôb (napríklad povinná karanténa), ale aj podnikateľskej sféry tým, že de facto obmedzuje právo na podnikanie, čo má na dotknuté podnikateľské subjekty významný fiškálny vplyv prejavujúci sa najmä v poklese tržieb a zisku. Bez ohľadu na to, že tieto opatrenia a zásahy štátu sú vykonávané v rámci krízovej situácie, môže zo strany orgánov verejnej správy v procese ich prijímania či výkonu dochádzať k pochybeniam, následkom čoho môže byť vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

  Čítať ďalej
 • Štát spúšťa inteligentnú mobilnú aplikáciu

  Štát spúšťa inteligentnú mobilnú aplikáciu

  20. mája 2020 | Autor: PETER ZJAVKA

  Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 14. mája 2020 schválila uznesením č. 290/2020 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Národná rada Slovenskej republiky tento vládny návrh zákona prijala a schválila na rokovaní 7. schôdze v skrátenom legislatívnom konaní 15. mája 2020 a účinnosť nadobudol dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 18. mája 2020 pod č. 119/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

  Účelom prijatého zákona č. 355/2007 Z. z. je podporiť uplatňovanie a dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v čase mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19. Osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí na základe ich preukázateľného súhlasu. Monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v domácom prostredí sa bude vykonávať prostredníctvom „Mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami“ (ďalej len „mobilná aplikácia“).

  Čítať ďalej
 • Zmeny v niektorých opatreniach štátu na pomoc zamestnávateľom účinné od 17. mája 2020

  Zmeny v niektorých opatreniach štátu na pomoc zamestnávateľom účinné od 17. mája 2020

  19. mája 2020 | Autor: MARTINA KURJATKOVÁ

  V snahe pomôcť zamestnávateľom prekonať ťažké časy spôsobené v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, štát poskytuje zamestnávateľom, ktorí splnia stanovené podmienky, príspevky na náhradu mzdy pre ich zamestnancov aj v rámci projektu „Prvej pomoci“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a odstránenia jej následkov. S účinnosťou od 17.05.2020 došlo v niektorých opatreniach na podporu zamestnanosti, ktoré sú súčasťou projektu „Prvá pomoc“ k zmenám. Čo sa zmenilo?

  Čítať ďalej
 • Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity podnikov

  Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity podnikov

  15. mája 2020 | Autor: MOJMÍR ŠIRILA a IVAN UHLÁR

  Národná rada SR prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 13. mája 2020 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „schválený zákon“).

  Súčasťou schváleného zákona je právna úprava ďalšieho z avizovaných opatrení, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov. Zákonodarca taktiež schváleným zákonom reaguje na postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožnia správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli z tohto dôvodu prerušené.

  Schválený zákon bol zverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 120/2020 Z. z. a nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia, a to 20. mája 2020.

  Čítať ďalej
 • Dočasná ochrana pre podnikateľov už nadobudla účinnosť

  Dočasná ochrana pre podnikateľov už nadobudla účinnosť

  12. mája 2020 | Autor: MOJMÍR ŠIRILA

  Dňa 22. apríla 2020 došlo k schváleniu zákona č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Súčasťou schváleného zákona bola aj komplexná právna úprava nového inštitútu dočasnej ochrany pre podnikateľov.

  Schválený zákon nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia, avšak zákonná úprava regulujúca práve inštitút dočasnej ochrany nadobudla účinnosť až dňa 12. mája 2020. Podnikatelia tak môžu požiadať o udelenie dočasnej ochrany počínajúc dnešným dňom.

  Čítať ďalej

Aktuality

viac
Tlačiť