Odborné články

 • ROZHODCOVSKÉ KONANIE MEDZI ČLENSKÝM ŠTÁTOM EÚ A INVESTOROM Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

  23. novembra 2018 | Autor: ANDREA ERBENOVÁ a BARBORA IVANOVÁ

  Aké sú možnosti vedenia rozhodcovského konania medzi členským štátom Európskej únie a investorom z iného členského štátu v kontexte recentného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie?

  Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí C - 284/16, Slovenská republika/Achmea BV. vyhlásil rozhodcovské zmluvy (doložky), obsiahnuté v dohodách o ochrane investícií uzatvorených medzi členskými štátmi za odporujúce primárnemu právu. Predmetné rozhodnutie sa týkalo prípadu dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej len "dohoda"), uzatvorenej medzi právnym predchodcom Slovenskej republiky (Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou) a Holandským kráľovstvom pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Na základe uvedenej dohody mohol investor jedného z členského štátu (v tomto prípade Holandské kráľovstvo) v prípade sporu týkajúceho sa investícií začať konanie proti tomuto druhému štátu pred rozhodcovským súdom, ktorého právomoc sa tento štát zaviazal akceptovať. Súdny dvor Európskej únie potvrdil princíp prednosti európskeho práva a takéto dohody vyhlásil za nezlučiteľné s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

  Celý článok (v anglickom jazyku) o dôvodoch, ktoré viedli Súdny dvor Európskej únie k takémuto záveru ako aj následky jeho rozhodnutia pre budúcnosť, nájdete v ročenke Investment Advisory Guide 2018/2019, ktorú vydáva vydavateľstvo The Slovak Spectator.

  Čítať ďalej
 • ŠTÁTNY PODNIK AKO EMITENT DLHOPISOV

  20. apríla 2018 | Autor: OĽGA DLHOPOLČEKOVÁ

  V tomto článku sa budeme zaoberať problematikou vydávania dlhopisov štátnymi podnikmi v zmysle úpravy platnej v Slovenskej republike, ktorej sa právna doktrína dosiaľ venovala len okrajovo a ku ktorej nebola otvorená diskusia ani v rámci právnej praxe. V súvislosti s vydávaním dlhopisov štátnymi podnikmi však vyvstáva viacero otázok, ktorým sa budeme venovať.

  Dlhopisy a ich emitenti

  Dlhopisy, inak nazývané aj bondy alebo obligácie, sú dlhové (úverové) cenné papiere. „S týmto cenným papierom je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote (t. j. v peňažnej sume, na ktorú dlhopis znie) a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (t.j. emitenta) tieto záväzky splniť.“ Dlhopisy sú obchodovateľné aj na burze cenných papierov. Právna úprava dlhopisov je v slovenskom právnom poriadku komplexne upravená v zákone č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zákon o dlhopisoch").

  Legálnu definíciu pojmu dlhopis nájdeme v ust. § 1 ods. 1 Zákona o dlhopisoch, v zmysle ktorého: "Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť."

  Emitentom dlhopisov môže byť podľa ust. § 6 Zákona o dlhopisoch tuzemec (právnická osoba ako i fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri) alebo cudzozemec (výlučne právnická osoba). Emitent však môže poveriť vydaním dlhopisov v jeho mene právnickú osobu, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa osobitného zákona, tzn. právnickú osobu, ktorá je oprávnená upisovať a umiestňovať finančné nástroje na základe pevného záväzku alebo poskytovať služby spojené s upisovaním finančných nástrojov v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. f) a ust. § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších právnych predpisov.

  Separátnemu režimu podliehajú štátne dlhopisy, upravené v ust. § 18 a § 19 Zákona o dlhopisoch. Štátne dlhopisy predstavujú osobitný druh dlhopisov, ktoré v mene Slovenskej republiky vydáva Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (resp. iný subjekt poverený Ministerstvom financií SR). Emisiou štátnych dlhopisov sa zabezpečuje financovanie potrieb štátu. „Štátne dlhopisy možno vydávať v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na základe rozhodnutia vlády, alebo na krytie schodku štátneho rozpočtu alebo v súlade s osobitným zákonom.“ V praxi môžeme vidieť, že Slovenská republika možnosť emitovania štátnych dlhopisov využíva, a tieto sú obchodované zväčša na zahraničných finančných trhoch.


  Čítať ďalej
 • HLIVÁK, M. NOVÝ ORGÁN ZABEZPEČENIA SPRAVODLIVOSTI - KOMORA SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

  S ohľadom na právne aspekty jednotlivých spôsobov riešenia a rozhodovania športových sporov je možné konštatovať, že pri ich realizácii sa v plnej miere prejavujú osobité znaky športu a športových vzťahov. Spravodlivý proces ako základná prirodzenoprávna hodnota by sa mal pri zachovaní špecifických vlastností športovej činnosti aplikovať pri každom spôsobe rozhodovania sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami uplatňovania práva na súdnu ochranu vyplývajúceho z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dohovorov o základných ľudských právach a slobodách pri rozhodovaní športových sporov. Osobitnú pozornosť venuje poslaniu, postaveniu, právomoci a vybraným procesnoprávnym aspektom a výhodám konania pred Komorou SFZ pre riešenie sporov ako novým orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ.

  HLIVÁK, M. Nový orgán zabezpečenia spravodlivosti - Komora SFZ pre riešenia sporov. In: Magister Officiorum, roč. IV, 2014, č. 3 - 4, s. 50-59.

 • HLIVÁK, M. PRÍPAD BOSMAN (ROZHODNUTIE SÚDNEHO DVORA C-415/93)

  Rozsudok Súdneho Dvora C-415/93 v prípade Bosman predstavuje konkrétny vplyv Európskej únie v oblasti športu. Autor sa v príspevku zaoberá právnou analýzou prípadu Bosman zo stránky právomoci Súdneho dvora odpovedať na prejudiciálne otázky, všeobecných právnych úvah Súdneho dvora, voľného pohybu pracovníkov a pravidiel vydávanými športovými zväzmi, otázky štátnej príslušnosti, časovej účinnosti rozsudku a miestneho a osobného účinku rozsudku. Osobitnú pozornosť venuje hodnoteniu významu rozhodnutia Súdneho Dvora v prípade Bosman a jeho vplyvu na športové právo.

  HLIVÁK, M. Prípad Bosman (Rozhodnutie Súdneho dvora C-415/93). In Acta Iuridica Olomucensia, 2014, Vol. 9, Supplementum 1: Supplementum 1: Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo, pp. 143–156.

  Na stiahnutie
 • HLIVÁK, M. VYBRANÉ OTÁZKY PRÁVNEJ ÚPRAVY ZMLUVY O PREDAJI PODNIKU

  Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami právnej úpravy zmluvy o predaji podniku v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky v spojení s právnou úpravou platnou v Českej republike a súdnymi rozhodnutiami a názormi právnych teoretikov týkajúcimi sa danej problematiky. Osobitnú pozornosť venuje špecifickým otázkam súvisiacim so zmluvou o predaji podniku, a to konkrétne náležitostiam zmluvy o predaji podniku, ochrane veriteľov predávajúceho vo vzťahu k podniku, prechodu práv z duševného vlastníctva, pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s predajom podniku, obchodnému menu podniku v súvislosti s predajom podniku, cene za predaj podniku, odovzdaniu a prevzatiu podniku a vadám a zodpovednostiam za vady v prípade predaja podniku.

  HLIVÁK, M. Vybrané otázky právnej úpravy zmluvy o predaji podniku. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 21. – 23. 3. 2013 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička pod záštitou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. s. 387-395. ISBN 978-80-7160-368-9.

Aktuality

viac
Tlačiť