Odborné články

 • HLIVÁK, M., SEPEŠI, P. SUBJEKTY V ŠPORTE A ICH MOŽNOSTI TRANSFORMÁCIE

  Autori sa v príspevku zaoberajú vybranými aktuálnymi otázkami transformácie futbalových klubov s dôrazom na mládežnícky futbal. Osobitnú pozornosť venujú predstaveniu návrh nového znenia Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch, ktorá v prostredí Slovenského futbalového zväzu reguluje problematiku riešenia finančných problémov futbalových klubov v súlade so zákonom i predpismi SFZ, ale aj v súlade s etickými kritériami, na vypracovaní ktorej sa ako spoluautori podieľali. V rámci úvah de lege ferenda autori naznačujú riešenie otvorených právnych otázok.

  HLIVÁK, M., SEPEŠI, P. Subjekty v športe a ich možnosti transformácie. In: Magister Officiorum, roč. III, 2013, č. 4, s. 93-107.

  Čítať ďalej
 • HLIVÁK, M. SOUKENÍK, D. VYBRANÉ OTÁZKY PRÁVNEJ ÚPRAVY SPOLUMAJITEĽSTVA OBCHODNÉHO PODIELU

  Autori sa v článku venujú otázke, či v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky je prípustné, aby jeden obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným patril viacerým osobám súčasne. V ďalšej časti článku sa autori zamýšľajú nad právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo spolumajiteľstva obchodného podielu a približujú náležitosti zmluvy o spolumajiteľstve obchodného podielu.

  HLIVÁK, M. SOUKENÍK, D. Vybrané otázky právnej úpravy spolumajiteľstva obchodného podielu. In Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2013, č. 1, s. 36-51.

  Čítať ďalej
 • HLIVÁK, M. AKTUÁLNE OTÁZKY PRÁVA NA SPRAVODLIVÝ PROCES A SÚDNU OCHRANU A ROZHODOVANIE ŠPORTOVÝCH SPOROV

  Spravodlivý proces ako základná prirodzenoprávna hodnota by sa mal pri zachovaní špecifických vlastností športovej činnosti aplikovať pri každom spôsobe rozhodovania sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami uplatňovania práva na súdnu ochranu vyplývajúceho z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dohovorov o základných ľudských právach a slobodách pri rozhodovaní športových sporov. Osobitnú pozornosť venuje analýze ust. § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v spojení s aktuálnou judikatúrou súdov Slovenskej republiky a Českej republiky a úvahám de lege ferenda.

  HLIVÁK, M. Aktuálne otázky práva na spravodlivý proces a súdnu ochranu a rozhodovanie športových sporov. In Akademické akcenty 2012. Odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod záštitou dekana Fakulty práva Panueurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. Zborník príspevkov z odborného seminára konaného dňa 19. októbra 2012. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2013. s. 275-283. ISBN 978-80-8155-018-8.

 • HLIVÁK, M. VYBRANÉ OTÁZKY SÚKROMNOPRÁVNEHO VYMÁHANIA SÚŤAŽNÉHO PRÁVA V PRÁVE EURÓPSKEJ ÚNIE A V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REBUBLIKY

  Pravidlá hospodárskej súťaže sú súčasťou práva Európskej únie ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. V prvej časti porovnáva verejnoprávne a súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva. Následne analyzuje právnu úpravu súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky s dôrazom na vymáhanie škody spôsobenej porušením súťažného práva v Slovenskej republike. Osobitnú pozornosť venuje analýze slávneho rozsudku Súdneho Dvora vo veci C-453/99 Courage v. Crehan a jeho vplyvu na súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva v Európskej únii.

  HLIVÁK, M. Vybrané otázky súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Hamuľák, O., Madleňáková, L. (eds.): Limity práva. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Olomoucké debaty mladých právníků 2012. 1. vyd. Praha: Leges s.r.o., 2012.

 • ČORBA, J., DEDÍK, P., GÁBRIŠ, T., HLIVÁK, M., KRIŽAN, L., RYBÁNSKY, J., SEPEŠI, P. ZÁKLADNÉ TÉZY NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE – POHĽAD PRACOVNEJ SKUPINY SFZ

  Predkladaný príspevok prináša zhrnutie nosných myšlienok pre rozvoj športu na území SR v súčasnosti.

  ČORBA, J., DEDÍK, P., GÁBRIŠ, T., HLIVÁK, M., KRIŽAN, L., RYBÁNSKY, J., SEPEŠI, P. Základné tézy nového zákona p športe - pohľad pracovnej skupiny SFZ. In: Magister Officiorum, roč. III, 2013, č. 1, s. 64-73.

  Čítať ďalej

Aktuality

viac
Tlačiť