Exempla Iuris

 • Ríša práva

  Ríša práva

  Právo sa nevyčerpáva nijakým súpisom pravidiel či princípov, ktoré jednotlivo vládnu nad svojím vlastným, jasne odlíšeným dejiskom ľudského správania. Nevyčerpáva sa ani nijakým rozpisom oficiálnych predstaviteľov a ich právomocí nad jednotlivými časťami našich životov. Ríša práva sa definuje prístupom, nie územím ani právomocou, ani postupom. Tento prístup sme skúmali predovšetkým na apelačných súdoch, kde je vhodne odetý na prehliadku, musí byť však prítomný v celom našom bežnom živote, ak nám má dobre slúžiť aj na súdoch. Je to interpretačný, sebareflexívny prístup adresovaný politike v najširšom zmysle slova.

  Autor: Ronald Dworkin

 • Antická a moderná demokracia

  Antická a moderná demokracia

  V súčasnom západnom svete je každý demokrat. Ide o pozoruhodnú zmenu vzhľadom na situáciu prevládajúcu pred 150 rokmi, ktorú sčasti umožnilo drastické zníženie prvkov účasti ľudu prítomných v pôvodnej gréckej koncepcii demokracie a ktorej ideologicky pomohlo šírenie teórie zdôvodňujúcej túto redukciu. (...) Prednášky, ktoré som mal roku 1972 v Spojených štátoch amerických a ktoré tvoria jadro tejto knihy, boli vyslovene namierené proti elitárskej teórii. Ako som už povedal v pôvodnom úvode, píšem ako profesionálny historik, a nie ako politológ či teoretik. Pokúsil som sa rozvinúť dialekticky diskurz medzi koncepciou starých Grékov a modernými koncepciami v rámci hraníc, ktoré sú možné v diskusii o dvoch radikálne odlišných svetoch, v presvedčení, že každá spoločnosť nám môže pomôcť porozumieť inej spoločnosti.

  Autor: Moses I. Finley

 • Právna logika - nová rétorika

  Právna logika - nová rétorika

  Od Norimberského procesu, ktorý ukázal, že štát a jeho legislatíva môžu byť nespravodlivé a dokonca zločinné, sa nielen v radoch tradičných stúpencov prirodzeného práva, ale aj u väčšiny právnych teoretikov prejavuje antipozitivistická orientácia. To pri interpretácii a uplatňovaní zákona vedie k čoraz väčšiemu zdôrazňovaniu potreby hľadať riešenia, ktoré nielenže sú v súlade so zákonom, ale sú aj primerané, rozumné a prijateľné, skrátka riešenia spravodlivé, a pritom zodpovedajúce platnému právu. Hľadá sa také riešenie, ktoré sa začlení do systému, a navyše bude spoločensky a morálne prijateľné pre zainteresované strany a poučené publikum.

  Autor: Chaïm Perelman

 • Právo národov

  Právo národov

  Slovenské vydanie Rawlsovej práce Právo národov je doplnené o štúdiu Revidovaná idea verejného rozumu, ktorá bola súčaťou rozšíreného vydania Práva národov z roku 1999.

  Rawls vychádza z toho, že „národy“(peoples) a nie štáty sú základnou jednotkou skúmania. Podľa neho skupiny národov, ktoré tvoria štáty, majú sledovať princípy, ktoré rozpracoval v známom diele Teória spravodlivosti. Demokracia sa mu zdá byť najlogickejším prostriedkom na naplnenie týchto princípov, avšak aj benígne ne−demokracie, ktoré nazýva „konzultačné hierarchie“, by sa na medzinárodnej scéne tiež mali považovať za prijateľné. V tejto súvislosti rozpracúva osem princípov, na základe ktorých by národy na tejto scéne mali pôsobiť (napr. národy sú slobodné a nezávislé a ostatné národy musia rešpektovať ich slobodu a nezávislosť, národy sú si rovné ako zmluvné strany, národy si ctia ľudské práva, národy majú právo na sebaobranu, ale nie právo na vojnu).

  Autor: John Rawls

 • Regarding the European constitution

  Regarding the European constitution

  The ongoing Euro crisis, as well as the half-baked, often populist reactions by politicians, has resulted in a situation when the failure of the European project currently seems as a realistic possibility. In his essay Jürgen Habermas defends Europe against the spreading scepticism, arguing with new convincing emphasis on the European Union, its history and future in particular. It breaks down prejudices in thinking in relation to the trans-nationalisation of democracy by including the unification process in the long-term context of jurisprudence and more civilised public power. Ultimately Jürgen Habermas challenges politicians to change the European project, which so far has been progressing behind closed doors, to an immediate mode of transparent decision-forming struggle in the public arena.
  In addition to the Regarding the European Constitution essay, this volume contains a chapter The concept of human dignity and a realistic utopia of human rights from year 2010, as well as three interventions which Jürgen Habermas published since the onset of financial crisis.

  Author: Jürgen Habermas

News

more
Print