Odborné články COVID-19

 • „Covid pas“ ako predpoklad voľného pohybu osôb?

  „Covid pas“ ako predpoklad voľného pohybu osôb?

  3. februára 2021 | Autor: ANDREA ERBENOVÁ a ELIŠKA MACKŮ

  Pandémia ochorenia COVID-19 priniesla so sebou radu obmedzení aj vo vzťahu k možnostiam voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Rozhodovanie o obmedzení voľného pohybu osôb za účelom ochrany verejného zdravia sa realizuje jednotlivými členskými štátmi osobitne, pričom právne režimy, konkrétne povaha opatrení, sa v jednotlivých členských štátoch rôznia. V zásade teda platí, koľko členských štátov, toľko rôznych právnych režimov existuje a v tomto dôsledku aj rôzne špecifiká v prijatých obmedzeniach, opatreniach a výnimkách. Hoci koordinácia v týchto otázkach na úrovni EÚ má zásadný strategický význam, neexistuje žiaľ právne záväzný prameň práva, ktorý by jednotne stanovil spoločný právny rámec a spoločné kritériá pre všetky členské štáty. K dnešnému dňu úprava obmedzení voľného pohybu osôb vo vzťahu k pandémii na európskej úrovni je realizovaná len v podobe Odporúčania Rady Európskej únie, ) v zmysle ktorého ostáva konečné rozhodnutie o prijatých obmedzeniach v právomoci členských štátov, pričom členské štáty majú postupovať nediskriminačne.

  More
 • SPOČÍVANIE PLYNUTIA HMOTNOPRÁVNYCH LEHÔT A PROCESNÝCH LEHÔT V ZMYSLE ZÁKONA č. 9/2021 Z. z.

  SPOČÍVANIE PLYNUTIA HMOTNOPRÁVNYCH LEHÔT A PROCESNÝCH LEHÔT V ZMYSLE ZÁKONA č. 9/2021 Z. z.

  27. januára 2021 | Autor: RÓBERT VANČO

  Dňa 14. januára 2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „zákon“), ktorým novelizovala aj zákon č. 62/2020 Z. z. Uvedenou novelou bola opäť prijatá právna úprava, ktorá má za následok spočívanie plynutia premlčacej doby a spočívanie plynutia prekluzívnych lehôt, ako aj lehôt na vykonanie niektorých procesných úkonov v konaniach pred súdom. Uvedená novela Zákona č. 62/2020 Z. z. nadobudla účinnosť dňa 19.01.2021.

  More
 • DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV OD 1. JANUÁRA 2021

  DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV OD 1. JANUÁRA 2021

  7. januára 2021 | Autor: MOJMÍR ŠIRILA a RÓBERT VANČO

  Dočasná ochrana podnikateľov je právnym inštitútom, ktorý bol v našom právnom poriadku zavedený zákonom č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ustanovenia regulujúce spomínaný inštitút dočasnej ochrany nadobudli účinnosť dňa 12. mája 2020.

  More
 • PRÁCA Z DOMU V ČASE PANDÉMIE - FAQ

  11. novembra 2020 | Autor: ANDREJ GUBA a SIMONA HORÁKOVÁ

  Vykonávanie práce z domu v režime tzv. home officu sa počas pandémie ochorenia COVID-19 stalo novým trendom. O home office postupne prejavuje záujem čoraz viac zamestnancov, zavedenie tohto režimu do praxe však pre zamestnávateľov otvára množstvo otázok. Najčastejšími z nich sú:

  - Aké možnosti práce z domu poskytuje Zákonník práce?
  - Za splnenia akých podmienok môže zamestnanec počas pandémie vykonávať prácu doma?
  - Môže zamestnávateľ jednostranne zrušiť alebo aspoň prerušiť home office?
  - Má zamestnanec vykonávajúci prácu doma nárok na zabezpečenie stravovania?
  - Kto má povinnosť zabezpečiť vybavenie pracoviska pri výkone práce z domu v obydlí zamestnanca?

  Všetky odpovede na tieto otázky si môžete prečítať kliknutím na tlačidlo "Na stiahnutie" (EN).

  Download
 • KURZARBEIT – VČERA, DNES A ZAJTRA

  11. novembra 2020 | Autor: DIANA HAMAROVÁ a ANDREJ ROLFES

  Kurzarbeit (short-time work scheme) ako alternatíva skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov je forma sociálneho poistenia spočívajúca v redukcii pracovného času a mzdy zamestnanca, s tým, že štát prevezme osobné náklady na zamestnanca. Názory odborníkov na kurzarbeit ako prostriedok krízového manažmentu podporujúci zamestnanosť sa zásadne líšia. Tento inštitút bol v praxi prvýkrát aplikovaný už v roku 1910 v Spolkovej republike Nemecko. Slovenská republika začala kurzarbeit využívať naplno až v roku 2020, po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19.

  Článok v anglickom jazyku zameraný na porovnanie najdôležitejších zmien, ku ktorým došlo v uplynulých mesiacoch v súvislosti s aplikáciou inštitútu kurzarbeitu v Nemecku a na Slovensku, si môžete prečítať kliknutím na tlačidlo "Na stiahnutie" (EN).

  Download

News

more
Print