Fúzie a akvizície

  • príprava zmlúv o prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach (prevody akcií, obchodných podielov a pod.)
  • príprava a realizácia predaja podnikov resp. ich častí
  • právne poradenstvo a uskutočňovanie právnych krokov v rámci splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností vrátane cezhraničných fúzií
  • analýza a riešenie pracovnoprávnych a obchodných aspektov súvisiacich s fúziami a akvizíciami
  • rokovania a realizácia fúzií a akvizícií v mene klienta a podľa jeho požiadaviek

Aktuality

viac
Tlačiť