Hospodárska súťaž

  • oznamovanie koncentrácií národným úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a prednotifikačné konzultácie
  • zastupovanie v konaniach vo veci zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
  • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s cenovou reguláciou v rámci hospodárskej súťaže
  • právna ochrana proti nekalej súťaži

Aktuality

viac
Tlačiť