ROZHODCOVSKÉ KONANIE MEDZI ČLENSKÝM ŠTÁTOM EÚ A INVESTOROM Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

Publikované
23 NOV'18

Aké sú možnosti vedenia rozhodcovského konania medzi členským štátom Európskej únie a investorom z iného členského štátu v kontexte recentného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie? Téme sa bližšie venovali JUDr. Andrea Erbenová, PhD., LL.M., a Mgr. Barbora Ivanová.

Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí  C - 284/16, Slovenská republika/Achmea BV. vyhlásil rozhodcovské zmluvy (doložky), obsiahnuté v  dohodách o ochrane investícií uzatvorených medzi členskými štátmi za odporujúce primárnemu právu. Predmetné rozhodnutie sa týkalo prípadu dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej len "dohoda"), uzatvorenej medzi právnym predchodcom Slovenskej republiky (Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou) a Holandským kráľovstvom pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Na základe uvedenej dohody mohol investor jedného z členského štátu (v tomto prípade Holandské kráľovstvo) v prípade sporu týkajúceho sa investícií  začať konanie proti tomuto druhému  štátu pred rozhodcovským súdom, ktorého právomoc sa tento  štát zaviazal akceptovať. Súdny dvor Európskej únie potvrdil princíp prednosti európskeho práva a takéto dohody vyhlásil za nezlučiteľné s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Celý článok o dôvodoch, ktoré viedli Súdny dvor Európskej únie k takémuto záveru ako aj následky jeho rozhodnutia pre budúcnosť,  nájdete v ročenke Investment Advisory Guide 2018/2019, ktorú vydáva vydavateľstvo The Slovak Spectator.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť