PETER ŠTRPKA VYMENOVANÝ ZA ČLENA KOMISIE SLOVENSKEJ AKREDITAČNEJ AGENTÚRY PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO PRE POSUDZOVANIE NÁMIETOK

Publikované
04 FEB'20

Peter Štrpka bol 28. januára 2020 ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vymenovaný za člena Komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre posudzovanie námietok (ďalej len "odvolacia komisia").

Odvolacia komisia bola zriadená ako jeden z orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odvolacia komisia preskúmava postupy výkonnej rady a pracovných skupín na základe námietok podaných účastníkmi konania k rozhodnutiam alebo k vyjadreniam výkonnej rady. Funkčné obdobie člena odvolacej komisie je štyri roky. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu člena odvolacej komisie najviac dve funkčné obdobia.
 

Prvé zasadnutie odvolacej komisie sa uskutočnilo 3. februára 2020 v priestoroch agentúry v budove Centra vedecko-technických informácií v Slávičom údolí v Mlynskej doline v Bratislave. Zasadnutie otvoril predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prof. Robert Redhammer, privítal prítomných členov na prvom zasadnutí odvolacej komisie a v krátkosti ich predstavil. Programom prvého zasadnutia odvolacej komisie bola voľba jej predsedu, ustanovenie tajomníka odvolacej komisie a schválenie rokovacieho poriadku odvolacej komisie. Za predsedu odvolacej komisie bol členmi odvolacej komisie v tajnom hlasovaní zvolený prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Všetky aktuality
Tlačiť