Informácie

Informácie v zmysle zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

a) základné informácie:

obchodné meno: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 57530/B
IČO: 36 862 711, DIČ: 2022800846, IČ DPH: SK 2022800846
tel.: +421 2 322 02 111, fax: +421 2 322 02 110
e-mail: akss@akss.sk
web: www.akss.sk

b) oprávnenie na poskytovanie právnych služieb:

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. poskytuje právne služby na základe oprávnenia jej konateľov - advokátov:

  • David Soukeník, advokát vykonávajúci advokáciu na základe zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod č. 1762, akademický titul: JUDr., udelený v Slovenskej republike
  • Peter Štrpka, advokát vykonávajúci advokáciu na základe zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4009, akademický titul: JUDr. a PhD., udelený v Slovenskej republike

c) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytnutím právnych služieb:

kontaktné údaje poisťovateľa:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00 151 700, tel: +421 800 122 222, tel2: +421 2 496 15 677, e-mail: allianzsp@allianzsp.sk, web: www.allianzsp.sk

rozsah poistenia: 10.000.000,- EUR, poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým došlo a pri ktorých zároveň škoda nastala na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie

d) podmienky poskytovania právnych služieb:

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. poskytuje právne služby na základe písomnej alebo ústnej dohody (zmluvy) s klientom, ktorá musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnym predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov a v súlade s internými predpismi Slovenskej advokátskej komory, najmä Advokátskym poriadkom.

e) bližšie informácie o poskytovaní právnych služieb v Slovenskej republike možno získať a sťažnosť na poskytnutú právnu službu možno adresovať na:

Slovenská advokátska komora, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, tel: +421 2 529 61 522, fax: +421 2 529 61 554,e-mail: office@sak.sk, web: www.sak.sk

Upozornenie

Informácie uvedené na tejto internetovej stránke slúžia len na informačné účely, nie sú podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy, dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu alebo uskutočnenie akéhokoľvek iného právneho úkonu, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy, dojednaním záväzku akéhokoľvek druhu alebo uskutočnením akéhokoľvek iného právneho úkonu. Sprístupnenie informácií uvedených na tejto internetovej stránke nie je poskytovaním právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. zverejňuje, kontroluje a pravidelne aktualizuje informácie uvedené na tejto internetovej stránke. Vzhľadom na skutočnosť, že časť informácií na tejto internetovej stránke je prevzatá z iných verejne dostupných informačných zdrojov, Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytovaných prostredníctvom tejto internetovej stránky. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vyplynuli z použitia informácií zverejnených na tejto internetovej stránke. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu internetovej stránky, a to kedykoľvek v priebehu jej existencie, pričom nie je povinná na vykonané zmeny upozorňovať.

Aktuality

viac
Tlačiť