Odborné články

  • HLIVÁK, M. Postavenie a právomoc Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu

    Autor sa v príspevku venuje vymedzeniu postavenia a právomoci Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu z hľadiska platnej právnej úpravy v Slovenskej republike, ako aj vnútorných noriem Slovenského futbalového zväzu ako občianskeho združenia a Medzinárodnej federácie futbalových asociácií (Fédération Internationale de Football Association /FIFA/) a Únie európskych futbalových asociácií (Union of European Football Associations /UEFA/). Cieľom príspevku je taktiež poukázať na praktickú stránku rozhodcovského konania a na aplikáciu práva pred Rozhodcovským súdom Slovenského futbalového zväzu a z toho vyplývajúce úvahy de lege ferenda.

    HLIVÁK, M. Postavenie a právomoc Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu. In JÁNOŠÍKOVÁ, L., ČORBA, J. (eds.): Športové právo. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 16. novembra 2011. 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s.r.o., 2012. s. 95-106. ISBN 978-80-89447-62-6.

    Čítať ďalej

Aktuality

viac
Tlačiť