Odborné články

 • HLIVÁK, M. NOVÝ ORGÁN ZABEZPEČENIA SPRAVODLIVOSTI - KOMORA SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

  S ohľadom na právne aspekty jednotlivých spôsobov riešenia a rozhodovania športových sporov je možné konštatovať, že pri ich realizácii sa v plnej miere prejavujú osobité znaky športu a športových vzťahov. Spravodlivý proces ako základná prirodzenoprávna hodnota by sa mal pri zachovaní špecifických vlastností športovej činnosti aplikovať pri každom spôsobe rozhodovania sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami uplatňovania práva na súdnu ochranu vyplývajúceho z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dohovorov o základných ľudských právach a slobodách pri rozhodovaní športových sporov. Osobitnú pozornosť venuje poslaniu, postaveniu, právomoci a vybraným procesnoprávnym aspektom a výhodám konania pred Komorou SFZ pre riešenie sporov ako novým orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ.

  HLIVÁK, M. Nový orgán zabezpečenia spravodlivosti - Komora SFZ pre riešenia sporov. In: Magister Officiorum, roč. IV, 2014, č. 3 - 4, s. 50-59.

 • HLIVÁK, M. PRÍPAD BOSMAN (ROZHODNUTIE SÚDNEHO DVORA C-415/93)

  Rozsudok Súdneho Dvora C-415/93 v prípade Bosman predstavuje konkrétny vplyv Európskej únie v oblasti športu. Autor sa v príspevku zaoberá právnou analýzou prípadu Bosman zo stránky právomoci Súdneho dvora odpovedať na prejudiciálne otázky, všeobecných právnych úvah Súdneho dvora, voľného pohybu pracovníkov a pravidiel vydávanými športovými zväzmi, otázky štátnej príslušnosti, časovej účinnosti rozsudku a miestneho a osobného účinku rozsudku. Osobitnú pozornosť venuje hodnoteniu významu rozhodnutia Súdneho Dvora v prípade Bosman a jeho vplyvu na športové právo.

  HLIVÁK, M. Prípad Bosman (Rozhodnutie Súdneho dvora C-415/93). In Acta Iuridica Olomucensia, 2014, Vol. 9, Supplementum 1: Supplementum 1: Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo, pp. 143–156.

  Na stiahnutie
 • HLIVÁK, M. VYBRANÉ OTÁZKY PRÁVNEJ ÚPRAVY ZMLUVY O PREDAJI PODNIKU

  Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami právnej úpravy zmluvy o predaji podniku v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky v spojení s právnou úpravou platnou v Českej republike a súdnymi rozhodnutiami a názormi právnych teoretikov týkajúcimi sa danej problematiky. Osobitnú pozornosť venuje špecifickým otázkam súvisiacim so zmluvou o predaji podniku, a to konkrétne náležitostiam zmluvy o predaji podniku, ochrane veriteľov predávajúceho vo vzťahu k podniku, prechodu práv z duševného vlastníctva, pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s predajom podniku, obchodnému menu podniku v súvislosti s predajom podniku, cene za predaj podniku, odovzdaniu a prevzatiu podniku a vadám a zodpovednostiam za vady v prípade predaja podniku.

  HLIVÁK, M. Vybrané otázky právnej úpravy zmluvy o predaji podniku. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 21. – 23. 3. 2013 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička pod záštitou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. s. 387-395. ISBN 978-80-7160-368-9.

 • HLIVÁK, M., SEPEŠI, P. SUBJEKTY V ŠPORTE A ICH MOŽNOSTI TRANSFORMÁCIE

  Autori sa v príspevku zaoberajú vybranými aktuálnymi otázkami transformácie futbalových klubov s dôrazom na mládežnícky futbal. Osobitnú pozornosť venujú predstaveniu návrh nového znenia Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch, ktorá v prostredí Slovenského futbalového zväzu reguluje problematiku riešenia finančných problémov futbalových klubov v súlade so zákonom i predpismi SFZ, ale aj v súlade s etickými kritériami, na vypracovaní ktorej sa ako spoluautori podieľali. V rámci úvah de lege ferenda autori naznačujú riešenie otvorených právnych otázok.

  HLIVÁK, M., SEPEŠI, P. Subjekty v športe a ich možnosti transformácie. In: Magister Officiorum, roč. III, 2013, č. 4, s. 93-107.

  Čítať ďalej
 • HLIVÁK, M. SOUKENÍK, D. VYBRANÉ OTÁZKY PRÁVNEJ ÚPRAVY SPOLUMAJITEĽSTVA OBCHODNÉHO PODIELU

  Autori sa v článku venujú otázke, či v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky je prípustné, aby jeden obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným patril viacerým osobám súčasne. V ďalšej časti článku sa autori zamýšľajú nad právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo spolumajiteľstva obchodného podielu a približujú náležitosti zmluvy o spolumajiteľstve obchodného podielu.

  HLIVÁK, M. SOUKENÍK, D. Vybrané otázky právnej úpravy spolumajiteľstva obchodného podielu. In Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2013, č. 1, s. 36-51.

  Čítať ďalej

Aktuality

viac
Tlačiť