Odborné články

 • HLIVÁK, M. AKTUÁLNE OTÁZKY PRÁVA NA SPRAVODLIVÝ PROCES A SÚDNU OCHRANU A ROZHODOVANIE ŠPORTOVÝCH SPOROV

  Spravodlivý proces ako základná prirodzenoprávna hodnota by sa mal pri zachovaní špecifických vlastností športovej činnosti aplikovať pri každom spôsobe rozhodovania sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami uplatňovania práva na súdnu ochranu vyplývajúceho z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dohovorov o základných ľudských právach a slobodách pri rozhodovaní športových sporov. Osobitnú pozornosť venuje analýze ust. § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v spojení s aktuálnou judikatúrou súdov Slovenskej republiky a Českej republiky a úvahám de lege ferenda.

  HLIVÁK, M. Aktuálne otázky práva na spravodlivý proces a súdnu ochranu a rozhodovanie športových sporov. In Akademické akcenty 2012. Odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod záštitou dekana Fakulty práva Panueurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. Zborník príspevkov z odborného seminára konaného dňa 19. októbra 2012. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2013. s. 275-283. ISBN 978-80-8155-018-8.

 • HLIVÁK, M. VYBRANÉ OTÁZKY SÚKROMNOPRÁVNEHO VYMÁHANIA SÚŤAŽNÉHO PRÁVA V PRÁVE EURÓPSKEJ ÚNIE A V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REBUBLIKY

  Pravidlá hospodárskej súťaže sú súčasťou práva Európskej únie ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. V prvej časti porovnáva verejnoprávne a súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva. Následne analyzuje právnu úpravu súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky s dôrazom na vymáhanie škody spôsobenej porušením súťažného práva v Slovenskej republike. Osobitnú pozornosť venuje analýze slávneho rozsudku Súdneho Dvora vo veci C-453/99 Courage v. Crehan a jeho vplyvu na súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva v Európskej únii.

  HLIVÁK, M. Vybrané otázky súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Hamuľák, O., Madleňáková, L. (eds.): Limity práva. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Olomoucké debaty mladých právníků 2012. 1. vyd. Praha: Leges s.r.o., 2012.

 • ČORBA, J., DEDÍK, P., GÁBRIŠ, T., HLIVÁK, M., KRIŽAN, L., RYBÁNSKY, J., SEPEŠI, P. ZÁKLADNÉ TÉZY NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE – POHĽAD PRACOVNEJ SKUPINY SFZ

  Predkladaný príspevok prináša zhrnutie nosných myšlienok pre rozvoj športu na území SR v súčasnosti.

  ČORBA, J., DEDÍK, P., GÁBRIŠ, T., HLIVÁK, M., KRIŽAN, L., RYBÁNSKY, J., SEPEŠI, P. Základné tézy nového zákona p športe - pohľad pracovnej skupiny SFZ. In: Magister Officiorum, roč. III, 2013, č. 1, s. 64-73.

  Čítať ďalej
 • HLIVÁK, M. AKTUÁLNE OTÁZKY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA V PROSTREDÍ SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO HNUTIA

  Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov riešenia športových sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými aktuálnymi otázkami rozhodcovského konania v prostredí slovenského futbalového hnutia akými sú právomoc rozhodcovského súdu, rozhodcovská zmluva, arbitrabilita a to analýzou ustanovení zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s aktuálnou judikatúrou súdov Slovenskej republiky a Českej republiky. Osobitnú pozornosť venuje postaveniu, právomoci a konaniu pred rozhodcovským súdom zriadeným Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) po prijatí nových stanov SFZ účinných od 1. 1. 2013. V rámci úvah de lege ferenda autor naznačuje riešenie otvorených právnych otázok.

  HLIVÁK, M. Aktuálne otázky rozhodcovského konania v prostredí slovenského futbalového hnutia. In: Magister Officiorum, roč. III, 2013, č. 1, s. 43-55.

  Čítať ďalej
 • SEPEŠI, P., MAJTÁN, M., HLIVÁK, M., ČOLLÁK, J. Športové kluby vo finančných problémoch - diskusný seriál

  V predkladanom príspevku sa kolektív autorov zložený z Petra Sepešiho, Marka Majtána, Miroslava Hliváka a Jaroslava Čolláka snaží komplexne zaoberať ekonomickou stránkou fungovania športových klubov, predovšetkým futbalových, v podmienkach Slovenskej republiky.

  SEPEŠI, P., MAJTÁN, M., HLIVÁK, M., ČOLLÁK, J. Odborná verejná diskusia - Športové kluby vo finančných problémoch. In: Magister Officiorum, roč. III, 2013, č. 1, s. 75-83.

  Čítať ďalej

Aktuality

viac
Tlačiť