Milan Gocník, partner

JUDr. Milan Gocník, LLM, advokát, narodený v roku 1978 v Žiari nad Hronom. V roku 2001 ukončil Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde zároveň v roku 2007 úspešne obhájil rigoróznu prácu a zložil rigoróznu skúšku v študijnom odbore správne právo so zameraním na správne právo trestné. Od roku 2006 je členom odborného kolektívu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. V rámci svojej činnosti sa najviac venuje oblasti občianskeho, správneho práva a práva obchodných spoločností. V rámci svojej právnej praxe sa zúčastnil viacerých právnych due dilligence, akvizícií a transformácií. Medzi iným poskytuje poradenstvo a zastupuje jedného z najväčších poskytovateľov prepravy v Európe. Je advokátom zapísaným v zozname európskych advokátov Českej advokátskej komory. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Milan Gocník
Tlačiť