Milan Béreš, koncipient

Mgr. Milan Béreš, advokátsky koncipient, narodený v roku 1998 vo Vranove nad Topľou. V roku 2022 absolvoval s vyznamenaním magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od júna 2018 je členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o., kde spočiatku pôsobil v pozícii právneho asistenta.
V septembri 2019 sa zúčastnil zahraničnej stáže v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland LLP v Cambridge zameranej na riešenie medzinárodných arbitráží podľa pravidiel ICC. Medzi jeho skúsenosti patrí aj účasť na celosvetovo najväčšom a najstaršom simulovanom súdnom spore Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Zároveň je víťazom školského kola simulovaného súdneho sporu z rímskeho práva v roku 2018. Taktiež sa zúčastnil odborných seminárov v Nemecku a v Srbsku zameraných na oblasť obchodného práva a medzinárodných arbitráží. Milan Béreš je autorom a spoluautorom niekoľkých odborných právnych publikácií. Vo svojej diplomovej práci sa venoval domácim, ako aj zahraničným právnym aspektom trov rozhodcovských konaní.
Vo svojej súčasnej praxi sa venuje najmä na obchodnému právu, občianskemu právu, správnemu právu, verejným obstarávaniam a sporovej agende vrátane arbitráží. Týmto uvedeným oblastiam by sa chcel venovať aj v budúcnosti.
Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Milan Béreš
Tlačiť