Peter Štrpka, partner

JUDr. Peter Štrpka, PhD., advokát, narodený v roku 1978 v Žiari nad Hronom. S vyznamenaním absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde zároveň obhájil dizertačnú prácu „Systematika zmenkových námietok“. Zúčastnil sa viacerých odborných seminárov v Nemecku a Českej republike. Prednášal v oblasti obchodného práva na viacerých prednáškach. Bol vedúcim právneho tímu pri viacerých významných akvizíciách, fúziách, právnych auditoch, due diligence a poskytoval s nimi spojené právne služby vo vzťahu k financujúcim subjektom (najmä bankám) a orgánom ochrany hospodárskej súťaže (najmä Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky). Jeho špecializáciou je predovšetkým obchodné právo so zameraním na právo obchodných spoločností, finančné právo, právo hospodárskej súťaže a právo v oblasti energetiky. Začiatkom roka 2008 bol vymenovaný ministrom financií SR za predsedu výboru pre vnútorný audit EXIMBANKY SR. Od mája 2012 je členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, kde pôsobí ako nezávislý odborník navrhnutý Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. V júni 2013 bol na konferencii advokátov zvolený za člena Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory (SAK), kde najprv pôsobil ako člen IX. disciplinárneho senátu a od júla 2017 je predsedom Disciplinárnej komisie SAK. V rámci SAK zároveň pôsobí  ako člen Vzdelávacieho kolégia SAK, Pracovnej skupiny pre veci advokátske a Komisie pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami. Vo februári 2019 bol Radou Justičnej akadémie SR zvolený za člena skúšobnej komisie pre oblasť obchodného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Peter Štrpka ako osoba disponuje osvedčením Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, so stupňom utajenia: „dôverné“.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Peter Štrpka
Tlačiť