Peter Štrpka, partner

JUDr. Peter Štrpka, PhD., advokát, narodený v roku 1978 v Žiari nad Hronom. S vyznamenaním absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde zároveň obhájil dizertačnú prácu „Systematika zmenkových námietok“. Zúčastnil sa viacerých odborných seminárov v zahraničí. Vystupuje na konferenciách  a fórach najmä v oblasti obchodného práva. Bol vedúcim právneho tímu pri viacerých významných akvizíciách, fúziách, právnych auditoch, due diligence a poskytoval s nimi spojené právne služby vo vzťahu k financujúcim subjektom (najmä bankám) a orgánom ochrany hospodárskej súťaže (najmä Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky). Jeho špecializáciou je predovšetkým obchodné právo so zameraním na právo obchodných spoločností, finančné právo, právo hospodárskej súťaže a právo v oblasti energetiky. Začiatkom roka 2008 bol vymenovaný ministrom financií SR za predsedu výboru pre vnútorný audit EXIMBANKY SR. Od mája 2012 do júna 2020 bol členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, kde pôsobil ako nezávislý odborník navrhnutý Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. V júni 2013 bol na konferencii advokátov zvolený za člena Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory (SAK), kde najprv pôsobil ako člen IX. disciplinárneho senátu a od júla 2017 je predsedom Disciplinárnej komisie SAK. V rámci SAK zároveň pôsobí  ako člen Vzdelávacieho kolégia SAK, Pracovnej skupiny pre veci advokátske a Komisie pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami. Vo februári 2019 bol Radou Justičnej akadémie SR zvolený za člena skúšobnej komisie pre oblasť obchodného práva. Od januára 2020 je zároveň členom Komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre posudzovanie námietok (odvolacia komisia). Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Peter Štrpka
Tlačiť