Juraj Babiš, senior advokát - vedúci tímu

JUDr. Juraj Babiš, senior advokát, absolvoval Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde zároveň úspešne obhájil rigoróznu prácu a zložil rigoróznu skúšku. Od roku 2003 pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách na Národnom bezpečnostnom úrade. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od roku 2010.
V roku 2012 bol vymenovaný za člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre technické právne predpisy. V roku 2015 bol zvolený za člena Disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov. V roku 2016 bol vymenovaný za špecializovaného člena Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov. Všetky uvedené funkcie vykonáva nepretržite až do súčasnosti. Pri výkone svojej činnosti sa špecializuje na viacero právnych oblastí cez obchodné právo, občianske právo, správne právo, vrátane sporovej agendy. Zaoberá sa aj právnym poradenstvom v oblasti športového práva a športových sporov. Osobitnou špecializáciou, v rámci ktorej poskytuje právne služby je právo v oblasti energetiky. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Juraj Babiš
Tlačiť