Roman Oršula, senior advokát

JUDr. Roman Oršula, senior advokát narodený v roku 1993 v Bojniciach. V roku 2017 ukončil Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde obhájil diplomovú prácu na tému „Cezhraničná fúzia“. Následne v roku 2021 obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave rigoróznu prácu na tému „Právna úprava zmeniek“, za ktorú mu bol udelený titul „JUDr.“. Vo svojej právnej praxi sa venuje najmä oblastiam práva nehnuteľností, zmenkového práva, verejného obstarávania, práva poľovníctva ako aj ďalších oblastí najmä občianskeho a správneho práva. Venuje sa aj oblasti trestného práva s dôrazom na obhajobu obvinených osôb v trestnom konaní.

V rámci svojej doterajšej praxe v oblasti práva nehnuteľností poskytoval klientom právne služby pri príprave viacerých významných developerských projektov pri ktorých sa zaoberal najmä otázkami majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, poradenstvom v oblasti územného, stavebného a kolaudačného konania, prípravou zmluvnej dokumentácie súvisiacej so zabezpečením realizácie výstavby, s predajom nehnuteľností a pod. V oblasti práva nehnuteľností okrem toho získal skúsenosti aj zastupovaním klientov v súdnych sporoch v oblasti právnych vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom, vyvlastnenia a poskytovania náhrady za stratu vlastníckeho práva vyvlastnením, ako aj pri riešení otázok duplicitnej evidencie vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. Okrem uvedeného poskytuje tiež právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania významnému klientovi v pôsobiacemu v autobusovej doprave.

Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Roman Oršula
Tlačiť